Det du lurer på om politiattest

Politiattest.com

Liste over godkjente formål til polititattest

 Det er lovregulert når og hvordan ordningen med politiattest/ vandelsattest skal håndheves. Ved bruk av politiregisteret til utstedelse av politiattest skal dette alltid være hjemlet i lov. Videre er det lovbestemt hvilke opplysninger som skal tas med og hva som skal utelates i de spesifikke tilfeller. Dersom behovet ikke er hjemlet i lov skal det heller ikke gis ut politiattest, selv om personen selv ønsker dette. For at politiet skal ta en søknad om politiattest til følge skal det i en del tilfeller legges ved en bekreftelse fra den som har behov for politiattesten, dette går frem av skjemaet under i feltet "bekreftelse".

Nedenfor følger en oppdatert liste basert på politiets ordinære liste (oppdatert pr 28.9.2015.) hvor de forskjellige formålene til politiattest fremgår sammen med lovhjemmel og type politiattest. For full redegjørelse bør du sette deg inn i den aktuelle hjemmelen.

 

Kategori Tittel Formål Hjemmel Attesttype Bekreftelse
Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske
myndigheter
Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven § 3a. Uttømmende Ingen.
Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske
myndigheter - Ordinær
Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter.
Ordinær politiattest.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Ordinær Ingen.
Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske
myndigheter - Uttømmende
Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter.
Uttømende politiattest.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Uttømmende Ingen.
Annet Alkohol - Registrering av virksomhet
som driver engrossalg, import og produksjon av alkohol
Person som eier en vesentlig del av virksomheten,
person som oppebærer en vesentlig del av
virksomhetens inntekter og person som i kraft av sin
stilling som leder har vesentlig innflytelse på
virksomhet som driver engrossalg, import og
produksjon av alkohol.
Alkoholloven § 1-4c, jf. forskrift om
engrossalg og tilvirkning av
alkoholholdig drikk § 5-1 andre ledd,
jf. Forskrift om særavgifter § 5-3
tredje ledd.
Ordinær Ingen.
Annet Ambassade Personer som søker om tilsetting ved utenlandsk
ambassade eller lignende i Norge.
Politiregisterloven § 38 første ledd
andre setning.
Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Annet Dyrepensjonat Søknad om tillatelse fra Mattilsynet til å drive
dyrepensjonat.
Dyrevelferdsloven § 40 andre ledd,
jf. forskrift om dyrepensjonater og
lignende § 2 første ledd
Begrenset Ingen
Annet Hoffet Personer som skal ansettes ved Hoffet. Politiregisterforskriften § 34-2. Uttømmende Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Annet Honorær konsul Personer som er aktuelle for godkjenning som
fremmed lands honorære konsul i Norge.
Politiregisterforskriften § 34-8. Uttømmende Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Annet Jakt og fangst i statsallmenning Utskriving av jaktkort for jakt og fangst i
statsallmenning.
Fjellova § 25 tredje ledd. Begrenset Ingen.
Annet Kortprodusenter Personer som skal ansettes i virksomhet som skal
produsere pass, førerkort, oppholdskort eller andre
offentlig utstedte kort.
Politiregisterforskriften § 34-11. Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Annet Kulturinstitusjoner Personer som skal utføre oppgaver i kulturinstitusjoner
som innebærer et tillitsforhold eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller personer med
utviklingshemming.
Politiregisterforskriften § 34-16, jf.
Politiregisterloven § 39, første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Annet Lotteri Styrets leder, daglig leder, innehaver eller ansvarlige
deltakere, i foretak som skal autoriseres som
entreprenør for lotteri, eller i foretak som skal
autoriseres som lokalinnehaver for lotteri.
Lotteriloven § 4c andre ledd andre
setning, jf. forskrift om lotteritilsynet
m.m. § 2-2 andre ledd bokstav a og §
2-3 andre ledd bokstav a.
Ordinær Ingen.
Annet Nasjonalt ID-senter Personer som skal ansettes i Nasjonalt ID-senter. Politiregisterforskriften § 34-10. Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Annet Offentlige anskaffelser Innlevering av tilbud etter lov om offentlige
anskaffelser der oppdragsgiver krever bevis for at
leverandøren ikke er kjent skyldig i straffbare forhold
som angår den yrkesmessige vandel.
Lov om offentlige anskaffelser § 16
jf. forskrift om offentlige anskaffelser
§ 11-10 andre ledd bokstav c) jf.
tredje ledd og forskrift om offentlige
anskaffelser § 20-12 andre ledd
bokstav c) jf. tredje ledd.
Ordinær Ingen.
Annet Treningsvirksomhet for barn i samarbeid
med det offentlige
Personer som i samarbeid med det offentlige skal
arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn
utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Politiregisterforskriften § 34-13, jf.
politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Apotek og legemidler Apotek - Konsesjon til drift Søknad om driftskonsesjon til apotek. Apotekloven § 3-2 første ledd d). Ordinær Ingen.
Apotek og legemidler Apotek - Tilsetting Tilsettinger i farmasøytisk industri, legemiddelgrossister
og apotek.
Legemiddelloven § 30a. Begrenset Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Apotek og legemidler Legemidler Søknad om lisens for import, eksport, transitt,
tilvirkning, mottak, besittelse, håndtering og omsetning
av stoffer som kan brukes ved illegal fremstilling av
narkotika (legemidler).
Legemiddelloven § 25a, fjerde ledd. Begrenset Ingen.
Arkiv Arkivhåndtering og
informasjonssikkerhetssystemer
Personer som skal ansettes i virksomhet som ivaretar
arkivhåndtering og informasjonssikkerhetssystemer for
offentlige og private virksomheter når det er nødvendig
av sikkerhetsmessige hensyn. Endring i en ansatts
stilling eller arbeidsoppgaver gjør at sikkerhetsmessige
grunner tilsier at det fremlegges ny politiattest.
Politiregisterforskriften § 34-9. Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Arkiv Riksarkivet og statsarkiver Personer som skal tilsettes i Riksarkivet eller
statsarkivene.
Arkivloven § 21 andre ledd. Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Bank Forretningsbank Styremedlemmer, administrerende direktør, daglig leder
eller annen person som faktisk leder virksomheten i en
forretningsbank.
Forretningsbankloven § 8a, andre
ledd nr. 2
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Bank Sparebank Styremedlemmer, administrerende direktør, daglig leder
eller annen person som faktisk leder virksomheten i en
sparebank.
Sparebankloven § 3 tredje ledd nr. 2 Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Barnevern Barnevernsinstitusjoner Ansatte, og andre som utfører oppgaver for, statlige
institusjoner, statlig senter for foreldre og barn,
omsorgssentre for mindreårige, godkjente private
institusjoner, godkjente private senter for foreldre og
barn, godkjente kommunale institusjoner og godkjente
kommunale senter for barn og foreldre.
Barnevernloven § 6-10, andre ledd,
jf. politiregisterloven § 39, første
ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Barnevern Fosterhjem og avlastningshjem - Andre
som bor i hjemmet
Andre som bor i fosterhjemmet eller
avlastningshjemmet.
Barnevernloven § 6-10, tredje ledd,
jf. politiregisterloven § 39, første
ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
barnevernet
eller Bufetat.
Barnevern Fosterhjem og avlastningshjem -
Fosterforeldre og private som tar i mot
barn som avlastningstiltak
Godkjenning av fosterforeldre og private som tar imot
barn som avlastningstiltak.
Barnevernloven § 6-10, tredje ledd,
jf. politiregisterloven § 41 nr. 1 og nr.
2.
Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
barnevernet
eller Bufetat.
Barnevern Kommunal barneverntjeneste Ansatte, støttekontakter, tilsynsførere og andre som
utfører oppgaver for kommunal barneverntjeneste.
Offentlig oppnevnt tilsynsperson ved samvær.
Barnevernloven § 6-10, første ledd,
jf. politiregisterloven § 39, første
ledd. Barneloven § 43a, jf.
politiregisterloven § 39, første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Brann- og
eksplosjonsvern
Bergsprenging Søknad om sertifikat som bergsprenger, søknad om
sertifikat som bergsprengningsleder og søknad om
fornyelse av sertifikat som bergsprenger eller
bergsprengningsleder.
Brann- og eksplosjonsvernloven §
19a jf. forskrift om eksplosjonsfarlig
stoff § 11-3 første ledd c), § 11-2 d)
og 11-4 c).
Ordinær Ingen.
Brann- og
eksplosjonsvern
Brannvesen Tilsetting i brannvesenet. Tjenesteplikt i brannvesenet.
Personell i virksomhet som etter avtale helt eller delvis
utfører brannvesenets oppgaver.
Brann- og eksplosjonsvernloven §18. Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Brann- og
eksplosjonsvern
Eksplosiv vare - Ansettelse i virksomhet Ansettelse av personer som skal håndtere eksplosiv
vare.
Brann- og eksplosjonsvernloven §
19a, jf. forskrift om eksplosjonsfarlig
stoff § 2-2a første ledd.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Brann- og
eksplosjonsvern
Eksplosiv vare - Søknad til DSB Søknad om tillatelse til erverv, tilvirkning, oppbevaring
og handel med eksplosiv vare.
Brann- og eksplosjonsvernloven §
19a, jf. forskrift om eksplosjonsfarlig
stoff § 8-2 tredje ledd og § 2-1 fjerde
ledd.
Ordinær Ingen.
Domstoler Dommere og dommerfullmektiger Utnevning av faste og midlertidige dommere og
tilsetting av dommerfullmektiger
Domstolloven § 55 fjerde ledd. Uttømmende Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Eiendomsmegling og
inkasso
Eiendomsmegling Utstedelse av eiendomsmeglerbrev. Tillatelse for
jurister til å være fagansvarlig og ansvarlig megler.
Styremedlemmer, daglig leder og fagansvarlig av
eiendomsmeglingsforetak.
Eiendomsmeglingsloven § 4-2 andre
ledd, § 4-3 andre ledd og § 2-9 første
og andre ledd, jf. § 2-9 tredje ledd jf.
forskrift om eiendomsmegling § 2-7.
Begrenset Ingen.
Eiendomsmegling og
inkasso
Inkasso Personer som søker inkassobevilling. Styremedlemmer,
daglig leder og faktisk leder i foretak som søker
inkassobevilling og foretak som søker bevilling til å
drive oppkjøp og inndriving av fordringer.
Inkassoloven § 5 første, andre og
tredje ledd, jf. sjette ledd.
Begrenset Ingen.
Fengsel og
kriminalomsorg
Fengsel og kriminalomsorg Tilsatte i fengsel, kriminalomsorgen for øvrig og andre
som utfører arbeid i fengsel eller for kriminalomsorgen.
Opptak til fengselsbetjentutdanning (fengselsskolen).
Aspiranter i kriminalomsorgen.
Straffegjennomføringsloven § 8
første ledd tredje setning.
Straffegjennomføringsloven § 5, jf.
forskrift til lov om
straffegjennomføring § 2-2, jf.
Forskrift om aspiranter i
kriminalomsorgen § 3, jf.
Straffegjennomføringsloven § 8
første ledd tredje setning.
Uttømmende Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Finans og forsikring
for øvrig
Norges Bank Arbeid eller tjeneste for Norges Bank. Arbeid eller
tjeneste for en tjenesteleverandør til Norges Bank.
Sentralbankloven § 11 fjerde ledd, jf.
forskrift om politiattest ved arbeid
eller tjeneste for Norges Bank § 2
Begrenset Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Finans og forsikring
for øvrig
Operatør av interbanksystem Daglig leder og styremedlemmer i operatør av
interbanksystem.
Betalingssystemloven § 2-4 andre
ledd.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Finansierings-virksomhet Alternative investeringsfond Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk
deltar i ledelsen hos forvalter av alternative
investeringsfond.
Lov om forvaltning av alternative
investeringsfond § 2-5 første ledd.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Finansierings-virksomhet Betalingsforetak Personer med ansvar for ledelse eller drift av
virksomheten i betalingsforetak.
Lov om finansieringsvirksomhet §
4b-2 tredje ledd jf. forskrift om
betalingsforetak § 4 første ledd
bokstav k, og lov om
finansieringsvirksomhet § 4b-3 første
ledd bokstav c jf. forskrift om
betalingsforetak § 18 første ledd,
bokstav a.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Finansierings-virksomhet Finansieringsforetak Styremedlem, administrerende direktør og annen
person som faktisk leder virksomheten i
finansieringsforetak.
Lov om finansieringsvirksomhet § 3-
3 tredje ledd, nr. 2.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Forsikring Forsikringsagent Forsikringsagent, daglig leder og annen person som
faktisk leder forsikringsagentvirksomhet.
Lov om forsikringsformidling § 7-2
tredje ledd.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Forsikring Forsikringsagent - Aksessorisk Daglig leder og andre personer som er direkte
beskjeftiget med forsikringsformidling i aksessorisk
forsikringsagentvirksomhet.
Lov om forsikringsformidling § 7-9,
jf. forskrift om aksessoriske
forsikringsagenter § 3.
Begrenset Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Forsikring Forsikringsmegling Forsikringsmegler, daglig leder og annen person som
faktisk leder forsikringsmeglingsvirksomhet.
Lov om forsikringsformidling § 3-3
første ledd.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Forsikring Forsikringsselskap Styremedlem, administrerende direktør og annen
person som faktisk leder virksomheten i
forsikringsselskap.
Forsikringsvirksomhetsloven § 2-1
andre ledd.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Forsikring Pensjonskasse Styremedlem, administrerende direktør og annen
person som faktisk leder virksomheten i pensjonskasse.
Forsikringsvirksomhetsloven § 7-3,
tredje ledd, jf. § 2-1, andre ledd, b).
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Forsvar Heimevernet Opptak av frivillige til Heimevernet. Heimevernloven § 29 andre ledd. Uttømmende Bekreftelse fra
Heimevernet.
Forsvar Sivilforsvaret Personer som vurderes til tjeneste i Sivilforsvaret. Sivilbeskyttelsesloven § 8 tredje ledd
andre setning.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Fritidsklubber Fritidsklubber og barne- og
ungdomsleirer
Personer som skal arbeide eller ha oppgaver i
fritidsklubber eller i barne- og ungdomsleirer og hvor
oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller personer med
utviklingshemming.
Politiregisterforskriften § 34-12, jf.
Politiregisterloven § 39, første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Frivillige
organisasjoner
Frivillige organisasjoner Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal
utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Politiregisterforskriften § 34-1, jf.
Politiregisterloven § 39, første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver/or
ganisasjonen.
Helse og omsorg Arbeidsmarkedstiltak Ansettelse i bedrift som arrangerer arbeidsmarkedstiltak
rettet mot utviklingshemmede.
Arbeidsmarkedsloven § 21, jf.
politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Asylmottak Den som skal tilsettes i mottak, og andre som skal
utføre oppgaver for utlendingsmyndighetene og som
har direkte kontakt med mindreårige som oppholder
seg i mottak.
Utlendingsloven § 97 første ledd, jf.
politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Helsepersonell - Barn Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester
til barn.
Helsepersonelloven § 20a første ledd,
jf. politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Helsepersonell - Utviklingshemmede Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester
til personer med utviklingshemming.
Helsepersonelloven § 20a andre ledd. Begrenset Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Incestsentre og ressurssentre for
voldtatte
Personer som, lønnet eller ulønnet, skal utføre
oppgaver for incestsentre eller ressurssentre for
voldtatte, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige
Politiregisterforskriften § 34-3, jf.
politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Kommunale helse- og omsorgstjenester
- Barn
Personell som skal yte helse- og omsorgstjenester til
barn.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
første ledd jf. helsepersonelloven §
20a første ledd, jf. politiregisterloven
§ 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Kommunale helse- og omsorgstjenester
- Utviklingshemmede
Personell som skal yte helse- og omsorgstjenester til
utviklingshemmede.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
første ledd, jf. helsepersonelloven §
20a andre ledd.
Begrenset Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Krisesenter Ansettelse eller tildeling av oppgaver som innebærer
kontakt med brukere av krisesenter eller tilsvarende bo-
og dagtilbud.
Krisesenterloven § 7. Begrenset Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Regionale sikkerhetsavdelinger Person som utfører eller skal utføre arbeid ved regional
sikkerhetsavdeling.
Psykisk helsevernloven § 4A-7 første
ledd.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Regionale sikkerhetsavdelinger med
særlig høyt sikkerhetsnivå
Personer som utfører eller skal utføre arbeid ved
regional sikkerhetsavdeling med særlig høyt
sikkerhetsnivå.
Psykisk helsevernloven § 4A-7 andre
ledd.
Uttømmende Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Helse og omsorg Representant for enslige mindreårige
asylsøkere
Personer som skal oppnevnes som representant for
enslige mindreårige asylsøkere.
Utlendingsloven § 98c andre ledd, jf.
politiregisterloven § 39, første ledd
første punkt.
Begrenset Bekreftelse fra
fylkesmannen.
Jernbane Jernbaneforetak Eier, daglig leder og andre personer i ledelsen av
jernbaneforetak.
Jernbaneloven § 6 andre ledd c), jf.
Jernbaneforskriften § 5-3 tredje ledd.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Kirken Den norske kirke Personer som lønnet eller ulønnet skal tilsettes, utføre
oppgaver eller inneha tillitsverv i Den norske kirke der
vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet
til mindreårige.
Kirkeloven § 29 andre ledd, jf.
Politiregisterloven § 39, første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Klimakvoter Det norske registeret for klimakvoter Den som ønsker å opprette eller disponere konto i Det
norske registeret for klimakvoter, og den som gir
fullmakt til disponering av auksjonsleveringskonto,
personkonto, handelskonto og ekstern plattformkonto i
registeret
Klimakvoteloven jf.
Klimakvoteforskriften § 7-4.
Uttømmende Ingen.
Kringkasting Kringkasting Personell med arbeidsoppgaver som innebærer
regelmessig kontakt med mindreårige, hos kringkastere,
tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester og
produksjonsforetak som produserer programmer bestilt
av en kringkaster eller tilbyder av audiovisuelle
bestillingstjenester.
Kringkastingsloven § 2-18, jf.
Politiregisterloven § 39, første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Luftfart AVSEC - Bekreftelse fra arbeidsgiver
kreves
Personers adgang til og ferdsel på landingsplasser og
andre luftfartsanlegg. Personer som utfører oppgaver
på landingsplasser og andre luftfartsanlegg. Personer
som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten i
luftfarten andre steder (kjent avsender mv.).
Luftfartsloven § 7-24 andre ledd og §
7-25 andre ledd, jf. Forskrift om
sikkerheten i luftfarten § 40 første
ledd.
Uttømmende Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Luftfart Flygesjef Godkjenning av flygesjef i luftfartsforetak. Luftfartsloven § 15-4 første ledd, jf.
Forskrift om organisasjon av
luftfartsforetak § 6 første ledd
bokstav d.
Ordinær Ingen.
Luftfart Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk Personers adgang til og ferdsel på landingsplasser og
andre luftfartsanlegg. Personer som utfører oppgaver
på landingsplasser og andre luftfartsanlegg. Personer
som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten i
luftfarten andre steder (kjent avsender mv.).
Luftfartsloven § 7-24 andre ledd og §
7-25 andre ledd, jf. Forskrift om
sikkerheten i luftfarten § 40 første
ledd.
Uttømmende Ingen.
Låsesmeder Ansettelse i medlemsbedrifter til
Foreningen Norske låsesmeder
Personer som skal ansettes i medlemsbedrifter til
Foreningen Norske låsesmeder
Politiregisterforskriften § 34-7 første
ledd.
Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Låsesmeder Opptak i Foreningen Norske låsesmeder Personer som skal tas opp som medlemmer i
Foreningen Norske låsesmeder
Politiregisterforskriften § 34-7 første
ledd.
Uttømmende
og utvidet
Ingen.
Politiattester til bruk i
utlandet - Personer
Adopsjon - Søknad til utenlandske
myndigheter - Ordinær
Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter.
Ordinær politiattest.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Ordinær Ingen.
Politiattester til bruk i
utlandet - Personer
Adopsjon - Søknad til utenlandske
myndigheter - Uttømmende
Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter.
Uttømmende politiattest.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Uttømmende Ingen.
Politiattester til bruk i
utlandet - Personer
Politiattest til personer til bruk i utlandet
- Ordinær
Personer som trenger politiattest til formål der
bestemmelser i andre land krever dokumentasjon om
hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre
strafferettslige reaksjoner.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Ordinær Ingen.
Politiattester til bruk i
utlandet - Personer
Politiattest til personer til bruk i utlandet
- Uttømmende
Personer som trenger politiattest til formål der
bestemmelser i andre land krever dokumentasjon om
hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre
strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av
lovbrudd.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Uttømmende Ingen.
Politiattester til bruk i
utlandet - Personer
Politiattest til personer til bruk i utlandet
- Uttømmende og utvidet
Personer som trenger politiattest til formål der
bestemmelser i andre land krever dokumentasjon om
hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre
strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av
lovbrudd, eller er under straffeforfølgning.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Uttømmende
og utvidet
Ingen.
Politiattester til bruk i
utlandet - Personer
Visum til USA Personer som trenger politiattest for innreise, visum,
arbeidstillatelse eller bosetting i USA.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Uttømmende Ingen.
Politiattester til bruk i
utlandet - Personer
Visum, innreise arbeidstillatelse,
bosetting og oppholdstillatelse i et annet
land_Ordinær
Personer som trenger politiattest for visum, innreise
arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et
annet land.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Ordinær Ingen.
Politiattester til bruk i
utlandet - Personer
Visum, innreise arbeidstillatelse,
bosetting og oppholdstillatelse i et annet
land_Uttømmende
Personer som trenger politiattest for visum, innreise
arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et
annet land.
Politiregisterloven § 38 første ledd. Uttømmende Ingen.
Politiet Begrenset politimyndighet Personer som skal tildeles begrenset politimyndighet. Politiloven § 20 sjuende ledd. Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Politiet Grensevakter Tildeling av begrenset politimyndighet til militært
personell fra Forsvaret ved utøvelse av grenseoppsyn
på landegrensen mellom Norge og Russland.
Politiloven § 20 fjerde ledd, jf.
Instruks om politimyndighet til
militære grensevakter ved den norsk-
russiske grensen § 3, jf. politiloven §
20 sjuende ledd.
Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
GSV.
Politiet Opptak til Politihøgskolen Opptak av studenter til Politihøgskolen. Politiloven § 24b Uttømmende
og utvidet
Kopi av
innkallingsbrev
til
opptaksprøve
ved PHS.
Politiet Politiet Personer som skal tilsettes i politi- og lensmannsetaten,
herunder i Politidirektoratet, Politiets Fellestjenester og
Politiets IKT-tjenester. Personer som skal utføre arbeid
eller tjeneste for politiet eller for en tjenesteleverandør
for politiet.
Politiloven § 18 Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Politiet Påtalemyndigheten Utnevning og tilsetting av embets- og tjenestemenn i
påtalemyndigheten.
Straffeprosessloven § 55 tredje ledd. Uttømmende Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Politiet Tolk i politiet og påtalemyndigheten Personer som skal tjenestegjøre som tolk for politiet og
påtalemyndigheten.
Politiregisterforskriften § 34-15. Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
Politiet.
Regnskap og revisjon Regnskapsfører Søknad om autorisasjon som regnskapsfører. Regnskapsførerloven § 4 første ledd
nr. 4.
Ordinær Ingen.
Regnskap og revisjon Revisor Søknad om godkjenning som registrert eller
statsautorisert revisor.
Revisorloven § 3-4 Ordinær Ingen.
Regnskap og revisjon Revisor i kommune eller fylkeskommune Ansettelse som revisor i kommune eller
fylkeskommune. Ansvar for revisjonsoppdrag for
kommuner, fylkeskommuner eller kommunale eller
fylkeskommunale foretak.
Kommuneloven § 79, tredje ledd, jf.
Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner § 12
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Rettsvesen for øvrig Gjeldsforhandling Oppnevnelse av medhjelper ved gjeldsforhandling etter
gjeldsordningsloven.
Gjeldsordningsloven § 2-4, jf.
Forskrift om medhjelper ved
gjeldsforhandling § 1-2 tredje ledd
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Rettsvesen for øvrig Gjenopptakelseskommisjonen Leder, nestleder, medlemmer og de ansatte i
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.
Straffeprosessloven § 395, andre
ledd, fjerde setning
Uttømmende Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Rettsvesen for øvrig Konfliktråd Ansettelse og oppnevning av konfliktrådsledere,
ungdomskoordinatorer og meklere.
Konfliktrådsloven § 6 tredje ledd, jf.
politiregisterloven § 41.
Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Rettsvesen for øvrig Toll Tilsettinger innen tollmyndighetene. Tolloven § 12-15 første ledd. Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Sjøfart Losaspirant Antakelse som losaspirant. Losloven § 19, jf. Forskrift om
kvalifikasjonskrav for losaspiranter §
2 andre ledd
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Skole og barnehage Barnehage Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig
opphold i barnehage. Vikarer tilknyttet en etablert
vikarordning, sivilarbeidere og personer som har
vesentlig innflytelse på barnehagens drift.
Barnehageloven § 19, jf.
politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Skole og barnehage Folkehøyskole Fast eller midlertidig tilsetting ved folkehøyskole,
dersom skolens styre har bestemt at det skal framlegges
politiattest.
Folkehøyskoleloven § 6, jf.
politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Skole og barnehage Leksehjelps- eller mentorordninger for
mindreårige
Personer som skal arbeide som lærere eller veiledere i
leksehjelps- og mentorordninger og som ikke faller inn
under leksehjelpsordningen i opplæringslova.
Politiregisterforskriften § 34-14, jf.
politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Skole og barnehage Offentlig skole Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig
opphold i grunnskole, videregående skole, musikk- og
kulturskole, SFO, leksehjelp og skolelignende
aktivitetstilbud.
Opplæringsloven § 10-9 første og
andre ledd, jf. Politiregisterloven §
39, første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Skole og barnehage Privat skole Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig
opphold i grunnskole, videregående skole, leksehjelp og
skolelignende aktivitetstilbud.
Privatskoleloven § 4-3 første og
andre leddet jamfør politiregisterlova
§ 39, første leddet.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Skole og barnehage Samleattest skole og barnehage Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig
opphold i grunnskole, videregående skole, musikk- og
kulturskole, SFO, leksehjelp, skolelignende
aktivitetstilbud og i barnehage. Vikarer tilknyttet en
etablert vikarordning, sivilarbeidere og personer som
har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.
Opplæringsloven § 10-9 første og
andre ledd og barnehageloven § 19,
jf. politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Statsborgerskap Statsborgerskap - Melding om
statsborgerskap fra nordiske statsborgere
med 7 års botid
Melding om statsborgerskap fra nordiske (danske,
finske, svenske og islandske) statsborgere med 7 års
botid.
Statsborgerloven § 20, andre ledd Begrenset Ingen.
Statsborgerskap Statsborgerskap - Søknad om
statsborgerskap
Søknad om norsk statsborgerskap. Statsborgerloven § 7, fjerde ledd Uttømmende
og utvidet
Ingen.
Tilsynsrådet for
advokatvirksomhet
Advokatbevilling Søknad om advokatbevilling. Domstolloven § 220 fjerde ledd Ordinær Ingen.
Tilsynsrådet for
advokatvirksomhet
Advokatfullmektig Søknad om autorisasjon som advokatfullmektig. Domstolloven § 223 andre ledd Ordinær Ingen.
Tilsynsrådet for
advokatvirksomhet
Rettshjelper Søknad om tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Domstolloven § 219 første ledd
fjerde setning, jf. Advokatforskriften
§ 1-1 andre ledd andre setning.
Ordinær Ingen.
Trafikkskoler Trafikklærer Søknad om offentlig godkjenning som trafikklærer. Vegtrafikkloven § 27 første ledd
andre setning
Ordinær Ingen.
Transportløyve Transportløyve - Personer Transportløyve for personer: Søknad om drosjeløyve
m.v. (Yrkestransportloven § 9). Søknad om
fellesskapsløyve for person- og godstransport
(Yrkestransportloven §§ 4 og 5). Søknad om løyve til
persontransport i rute med motorvogn
(Yrkestransportloven § 6). Søknad om løyve til
persontransport i rute med fartøy (Yrkestransportloven
§ 7).
Yrkestransportloven § 26 Ordinær Ingen.
Universiteter og
høgskoler
Opptak til Politihøgskolen Opptak av studenter til Politihøgskolen. Politiloven § 24b. Uttømmende
og utvidet
Kopi av
innkallingsbrev
til
opptaksprøve
ved PHS.
Universiteter og
høgskoler
Opptak til universiteter og høyskoler Opptak til utdanninger hvor studenter kan komme i
kontakt med mindreårige som del av klinisk
undervisning eller praksisstudier.
Universitets- og høyskoleloven § 4-9
første ledd andre setning, jf. forskrift
om opptak til høyere utdanning § 6-1
første ledd, jf. politiregisterloven § 39
første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
Samordna
opptak,
universitet eller
høyskole.
Vaktvirksomhet Alarmanlegg Personer som skal jobbe som montører av alarmanlegg,
samt selgere av alarmanlegg hvor arbeidet medfører
befaring av eiendommer eller lokaler der alarmen skal
monteres.
Politiregisterforskriften § 34-7 andre
ledd.
Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Vaktvirksomhet Vaktvirksomhet Innehaver, daglig leder, styremedlemmer, personer som
eier en vesentlig del, personer som mottar en vesentlig
del av avkastningen, personer som innehar
lederfunksjon og personer som har vesentlig innflytelse
på driften i foretak, enmannsforetak og
forvaltningsorgan som utøver ervervsmessig
vaktvirksomhet eller egenvakthold.
Vaktvirksomhetsloven § 3 tredje og
fjerde ledd, jf.
Vaktvirksomhetsforskriften § 4
Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Vaktvirksomhet Vekter Tilsetting av person som skal utføre vakttjeneste eller
ha oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, i foretak
som driver ervervsmessig vaktvirksomhet eller
egenvakthold.
Vaktvirksomhetsloven § 8 første
ledd, jf. Vaktvirksomhetsforskriften §
5.
Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Verdipapir Børsen Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk
deltar i ledelsen av Børsen.
Børsloven § 10 femte ledd Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Verdipapir Oppgjørssentral Den som faktisk leder oppgjørsvirksomheten. Verdipapirhandelloven § 13-1 tredje
ledd
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Verdipapir Verdipapirfond Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk
leder virksomheten i forvaltningsselskap.
Verdipapirfondloven § 2-3 første
ledd, jf. § 2-7 første ledd
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Verdipapir Verdipapirhandel Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk
deltar i ledelsen av verdipapirforetak.
Verdipapirhandelloven § 9-9 første
ledd
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Verdipapir Verdipapirregister Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk
deltar i ledelsen av verdipapirregisteret.
Verdipapirregisterloven § 4-1 fjerde
ledd.
Ordinær Bekreftelse fra
arbeidsgiver.
Verge Verge Oppnevnelse som verge. Vergemålsloven § 28 andre ledd, jf. §
26, jf. Vergemålsforskriften § 15, jf.
Politiregisterloven § 39, første ledd
første punkt.
Begrenset Bekreftelse fra
fylkesmannen.
Verge Verge for enslige mindreårige asylsøkere Oppnevnelse som verge for enslige mindreårige
asylsøkere.
Vergemålsloven § 28 andre ledd, jf. §
26, jf. Vergemålsforskriften § 15, jf.
Politiregisterloven § 39, første ledd
første punkt. Utlendingsloven § 98c
andre ledd, jf. politiregisterloven §
39, første ledd første punkt.
Begrenset Bekreftelse fra
fylkesmannen.
Vertsfamilier Vertsfamilier - Elever i videregående
skole
Vertsfamilier for mindreårige elever i videregående
skole.
Politiregisterforskriften § 34-5 jf.
politiregisterloven § 39 første ledd.
Barneomsorgsa
ttest
Bekreftelse fra
videregående
skole.
Vertsfamilier Vertsfamilier - Utvekslingsstudenter Vertsfamilier som skal ha omsorg for mindreårige
utvekslingsstudenter.
Politiregisterforskriften § 34-5. Uttømmende
og utvidet
Bekreftelse fra
utvekslings- organisasjonen.

Kilde: politiet.no

Copyright. All Rights Reserved.